cryptonews

Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO https://www.cryptonews.pl/


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego https://www.cryptonews.pl/ zwanego dalej ,,Serwisem Internetowym” lub ,,Serwisem”) przez PARTNERIA Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, o numerach REGON: 384160447, NIP: 9452229846, KRS: 0000800221 , zwana dalej ,,Usługodawcą”.
 2. Serwis internetowy ma charakter wyłącznie informacyjny. Celem Usługodawcy w szczególności  prezentowanie na stronach Serwisu informacji na temat blockchain, kryptowalut oraz innych zgodnych z tematyką oraz charakterem Serwisu. W ramach Serwisu Usługodawca udostępnia w szczególności artykuły, wywiady oraz inne treści związane z tematyką Serwisu.
 3. Kontakt z Usługodawcą odbywa się za pośrednictwem:
  • poczty e-mail: info@cryptonews.pl
  • formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie
 4. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej https://www.cryptonews.pl/ w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik. 
 5. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 6. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall. 
 7. Zasady świadczenia w ramach Serwisu innych Usług, w tym Usług płatnych mogą określać dodatkowe regulaminy.

II. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług świadczonych w Serwisie; 

Konsument - Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Przedsiębiorca -  Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników Serwisu drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Umowa – umowa o świadczenie Usług Serwisu, zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy dokument. 

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności przeglądania informacji dostępnych w Serwisie oraz korzystania z innych  Usług. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu oraz Usług:
  • urządzenie z dostępem do Internetu;
  • dostęp do poczty elektronicznej;
  • przeglądarka internetowa Microsoft Edge lub Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej;
  • najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
  • programu do odczytu plików w formacie PDF.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet
 4. Użytkownik ma prawo do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku zgodnego z Regulaminem. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający Regulamin, przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

IV. USŁUGI

 1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.
 2. Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników są nieodpłatne, zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie oraz na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 3. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących bezpłatnych Usług:
  • przeglądanie informacji zamieszczonych w Serwisie;
  • możliwość dodania i prezentowania opinii w Serwisie;
  • świadczenie Usługi Newsletter;
  • świadczenie Usługi dodania i prezentowania Ogłoszenia przez Usługodawcę na zlecenie Przedsiębiorcy;
  • udostępnienie interaktywnego formularza umożliwiającego kontakt z Usługodawcą, w zakresie złożenia zapytania dot. reklamy w Serwisie;
  • udostępnienie interaktywnego formularza umożliwiającego kontakt z Usługodawcą;
 4. Na stronach Serwisu prezentowane są informacje oraz inne treści zgodne z tematyką i charakterystyką Serwisu. Każdy Użytkownik Serwisu może nieodpłatnie przeglądać treści prezentowane w Serwisie. Dane prezentowane w ramach Serwisu, jak również wszelkie umieszczane w nim artykuły, materiały oraz inne treści mają charakter generalny, ogólny, poglądowy, teoretyczny, edukacyjny i są prezentowane w ramach subiektywnie dobranych przez Usługodawcę kryteriów lub stanowią wyraz jego subiektywnej analizy. Zapoznawanie się oraz korzystanie z danych i informacji prezentowanych w Serwisie przez Użytkownika jest dobrowolne. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
 5. Użytkownicy mają możliwość umieszczenia nieodpłatnie treści, w postaci indywidualnych i subiektywnych opinii, ocen lub komentarzy w Serwisie. W celu dodatnia opinii konieczne jest uzupełnienie formularza oraz podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe. Użytkownik dodając wypowiedź w Serwisie oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej. Poprzez zamieszczenie takiej wypowiedzi Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z jej treści oraz jej publikowanie przez Usługodawcę na stronach Serwisu, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24, poz. 83). Opinie widoczne są dla wszystkich Użytkowników Serwisu.
 6. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu w Serwisie. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Usługodawcę wyłącznie do Użytkownika, który dokonał subskrypcji.
 7. Usługodawca dodaje oraz prezentuje w Serwisie treści zgodne ze specyfiką i charakterem Serwisu, będące ogłoszeniem o pracę lub współpracę w branży związanej w szczególności z blockchain lub z kryptowalutami (dalej zwane: „Ogłoszeniem o pracę” lub „Ogłoszeniem”). Użytkownicy będą Przedsiębiorcami mają możliwość zamówienia Usługi polegającej na dodaniu i prezentowaniu Ogłoszenia o pracę w Serwisie. Usługa dodania Ogłoszenia jest adresowana wyłącznie do Użytkownika będącego Przedsiębiorcą. W celu dodania Ogłoszenia Użytkownik za pomocą formularza dostępnego w Serwisie odpowiada na zaproszenie Usługodawcy do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego..  Użytkownik samodzielnie ustala treść Ogłoszenia, która powinna być zgodna ze stanem faktycznym oraz prawnym. Użytkownik przesyłając treść Ogłoszenia, podaje dane wskazane w formularzu jako obligatoryjne oraz oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej. Poprzez przesłanie takiej treści Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z jej treści oraz jej publikowanie przez Usługodawcę na stronach Serwisu, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83). Z chwilą odpowiedzi Usługodawcy na wiadomość wysłaną za pomocą formularza w Serwisie zawierana jest Umowa o świadczenie Usługi dodania i prezentowania Ogłoszenia na czas nieoznaczony. Ogłoszenie jest dodawane przez Usługodawcę na zlecenie Użytkownika  do Serwisu nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia Umowy, o której mowa w zdaniu poprzednim. Każda ze stron może wypowiedzieć tę Umowę ze skutkiem natychmiastowym. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza dodawania Ogłoszeń jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika za pośrednictwem formularza. Za stosowanie i wywiązywanie się Użytkownika, będącego Przedsiębiorcą, z wszelkich obowiązków lub zobowiązań, w tym w szczególności związanych ze złożonymi w ramach Ogłoszenia oświadczeniami i zobowiązania oraz innych podanych przez niego w Serwisie informacji, odpowiedzialność ponosi wyłącznie ten Użytkownik. 
 8. Użytkownik ma możliwość za pomocą formularza dostępnego w Serwisie wysłania do Usługodawcy zapytania w zakresie odpłatnego reklamowania (usług lub produktów) Użytkownika w Serwisie. Dalsze ustalenia stron w tym zakresie są uzgadniane indywidualnie i nie są częścią Serwisu.  Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza kontaktowego, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika za pośrednictwem formularza. 
 9. Użytkownik ma możliwość wysłania za pomocą formularza dostępnego w Serwisie wiadomości do Usługodawcy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza kontaktowego jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika za pośrednictwem formularza.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia Usługi Użytkownikowi będącemu Przedsiębiorcą, bez podania przyczyny.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Każdy Użytkownik Serwisu jest zobowiązany do:
  • korzystania z Serwisu oraz jego funkcjonalności, oraz prezentowanych w nim informacji i treści w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, a także postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich,
  • wprowadzania za pośrednictwem Serwisu lub przekazywania innym Użytkownikom Serwisu, danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie Usługodawcę o jakichkolwiek zmianach tych danych, a w szczególności zmiany danych podanych w ramach  Ogłoszenia lub innych danych niezbędnych do realizacji Usług Serwisu;
  • niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu;
  • niedostarczania treści o charakterze bezprawnym,
  • nie wprowadzania w Serwisie treści niezwiązanych z jego tematyką, w tym w szczególności treści o charakterze reklamowym czy marketingowym,
  • wprowadzania swoich danych, w tym danych kontaktowych, wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych i w ten sposób oznaczonych w Serwisie.
 2. Użytkownik poprzez zamieszczenie w Serwisie lub przekazywanie Usługodawcy jakiejkolwiek treści zdjęć, grafik, opisów i innych elementów udziela Usługodawcy nieodpłatnej i niewyłącznej licencji wraz z prawem do udzielania sublicencji do ich publikowania na portalach społecznościowych, aplikacjach, widżetach lub innych kanałach Usługodawcy bez ograniczenia czasowego i terytorialnego. Użytkownik powinien stosować wytyczne dotyczące grafik, zdjęć, kompozycji, haseł czy opisów publikowanych w jakiejkolwiek części Serwisu, wskazane w Serwisie.
 3. Zakazane jest dodawanie i prezentowanie przez Użytkownika w Serwisie, w tym w szczególności w ramach Forum, treści, które zawierają zapisy zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści publikowane przez Użytkownika nie mogą w szczególności:
  • naruszać godności ludzkiej;
  • zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
  • zawierać treści pornograficznych;
  • ranić przekonań religijnych lub politycznych;
  • zachęcać do naruszania lub łamania prawa;
  • zawierać treści naruszających prawo, w tym w szczególności prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.
 4. Zabronione jest kopiowanie lub powielanie jakiejkolwiek części Serwisu w całości bądź w części bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy. Usługodawca może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów Usługodawcy oraz Użytkowników.

VI. REKLAMACJE

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania. 
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres przy ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: info@cryptonews.pl albo za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko bądź nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.
 5. Użytkownik będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą. 
  • może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności dostępną na stronach internetowych Serwisu.

VIII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 3. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 4. ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. 
 5. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku gdy drugą stroną jest Użytkownik będący Przedsiębiorcą, będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 6. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik będący Konsumentem zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. Użytkownik nie akceptujący zmian w Regulaminie proszony jest o zaprzestanie korzystania z Serwisu. 
 7. Zmiany Regulaminu dotyczące Użytkowników będących Przedsiębiorcami, wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Serwisu.

Zobacz także

kryptowaluty.pl
Wykorzystaj możliwości Zarabiaj na polskich
kantorach krypto
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności oraz polityce cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies we wskazanych w niej celach, w tym do profilowania, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. Więcej Akceptuję